Công khai thu chi mẫu 3 Năm 2016

Công khai thu chi mẫu 3 năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Đơn vị: Trường Tiểu Học Chánh Mỹ    Biểu số 3
Chương: 622    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM 2016
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước    
1 Loại 490, khoản 492    
  * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 )                              3,105,433,698  
   - Mục: 6000                              1,520,870,852  
     + Tiểu mục 6001 1,440,541,652  
     + Tiểu mục 6003 80,329,200  
   - Mục: 6100                                 635,557,775  
     + Tiểu mục 6101 34,456,000  
     + Tiểu mục 6112 430,318,659  
     + Tiểu mục 6113 3,504,000  
     + Tiểu mục 6115 158,129,116  
     + Tiểu mục 6149 9,150,000  
   - Mục: 6250                                                  -    
       
   - Mục: 6300                                 410,753,873  
     + Tiểu mục 6301 308,428,715  
     + Tiểu mục 6302 51,405,952  
     + Tiểu mục 6303 34,269,747  
     + Tiểu mục 6304 16,649,459  
   - Mục: 6400                                 285,152,000  
     + Tiểu mục 6404 266,762,000  
     + Tiểu mục 6449 18,390,000  
   - Mục: 6500                                 122,845,365  
     + Tiểu mục 6501 108,431,037  
     + Tiểu mục 6502 4,590,628  
     + Tiểu mục 6503 8,823,700  
     + Tiểu mục 6504 1,000,000  
   - Mục: 6550                                   30,463,000  
     + Tiểu mục 6551 8,533,000  
     + Tiểu mục 6552 1,000,000  
     + Tiểu mục 6553 13,400,000  
     + Tiểu mục 6599 7,530,000  
   - Mục: 6600                                   14,644,933  
     + Tiểu mục 6601 1,050,033  
     + Tiểu mục 6612 5,834,400  
     + Tiểu mục 6617 6,732,000  
     + Tiểu mục 6649 1,028,500  
   - Mục: 6700                                     5,200,000  
     + Tiểu mục 6702 1,200,000  
     + Tiểu mục 6703 4,000,000  
   - Mục: 6900                                   32,477,900  
     + Tiểu mục 6906                                     3,300,000  
     + Tiểu mục 6907 6,540,000  
     + Tiểu mục 6912 13,917,900  
     + Tiểu mục 6916 5,400,000  
     + Tiểu mục 6917 3,320,000  
   - Mục: 7000                                     3,571,000  
     + Tiểu mục 7001 1,411,000  
     + Tiểu mục 7004 2,160,000  
   - Mục: 7750                                     5,662,000  
     + Tiểu mục 7756 1,306,000  
     + Tiểu mục 7764 4,356,000  
   - Mục: 9000                                   38,235,000  
     + Tiểu mục 9099 38,235,000  
  * Kinh phí cải cách tiền lương ( nguồn 14 )                              1,613,016,690  
   - Mục: 6000                                 961,710,694  
     + Tiểu mục 6001 891,809,250  
     + Tiểu mục 6003 51,068,400  
     + Tiểu mục 6049 18,833,044  
   - Mục: 6100                                 393,712,915  
     + Tiểu mục 6101 21,744,000  
     + Tiểu mục 6112 269,815,778  
     + Tiểu mục 6113 2,208,000  
     + Tiểu mục 6115 99,945,137  
   - Mục: 6300                                 257,593,081  
     + Tiểu mục 6301 193,413,980  
     + Tiểu mục 6302 32,235,031  
     + Tiểu mục 6303 21,507,337  
     + Tiểu mục 6304 10,436,733  
  * Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 )                                 381,554,182  
   - Mục: 6100                                   96,025,692  
     + Tiểu mục 6106 96,025,692  
   - Mục: 6400                                 170,478,490  
     + Tiểu mục 6449 170,478,490  
   - Mục: 6750                                        900,000  
     + Tiểu mục 6758 900,000  
   - Mục: 7000                                   37,110,000  
     + Tiểu mục 7004 1,800,000  
     + Tiểu mục 7049 35,310,000  
   - Mục: 7750                                   77,040,000  
     + Tiểu mục 7758 4,640,000  
     + Tiểu mục 7799 72,400,000  
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
       
    Ngày  31  tháng  01   năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây