Kế hoạch BDTX giáo viên Tiểu học

Thứ hai - 16/11/2015 22:19
Kế hoạch BDTX giáo viên Tiểu học

                                                                                    

 PHÒNG GD&ĐT TP. THỦ DẦU MỘT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG TH CHÁNH  MỸ                       Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

           Số:……../KH- CM                 Chánh Mỹ, ngày     tháng  10   năm 2015           

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

          Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ văn số 595/SGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học trong hè 2013 và trong năm học tiếp theo;

         Thực hiện  công văn số 484/PGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố TDM về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học trong hè 2013 và trong năm học tiếp theo;

        Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của từng giáo viên trong đơn vị. Trường Tiểu học Chánh Mỹ đề ra kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học  trong năm học 2015- 2016 như sau:

          I. Mục đích bồi dưỡng:

          Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp,   phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo   viên, yêu cầu nhiệm vụ của các cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, đổi mới và nâng cao      chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.

          Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, khả năng tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cũng như năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên tại các đơn vị trường học.

          Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định.

         II. Đối tượng bồi dưỡng

        Gồm cán bộ quản lý, giáo viên trường Tiểu học Chánh Mỹ

        III. Hình thức bồi dưỡng

          1.Tự bồi dưỡng

          Đây là hình thức được coi trọng nhất, phải được thực hiện thường xuyên với ý thức tự giác cao của mỗi CBGV. Thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp, tự trao đổi rút kinh nghiệm cho bản thân; thông qua nghiên cứu tài liệu, các văn bản quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và phân công đảm nhiệm...

           2. Bồi dưỡng tại chỗ

          Thông qua các hoạt động sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn; các chuyên đề cấp tổ, cấp trường để bổ trợ cho nội dung tự bồi dưỡng.

          3. Bồi dưỡng tập trung

Thông qua việc dự các đợt bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề của Phòng GD&ĐT, của huyện để thống nhất và củng cố cho nội dung tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại chỗ

          4. Thời gian bồi dưỡng

          -  Thực hiện từ 01/6/2015 đến 20/8/2016.

          - Số lượng tiết học: 120 tiết.

          - Tổ chuyên môn bố trí một tháng ít nhất có 1 buổi để GV có thời gian tự bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ nhóm.

          - Hoàn thành nội chương trình BDTX theo kế hoạch đó đăng ký trong năm học.

          5. Tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng

          - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đạo tạo

          - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.

          - Các chỉ thị, văn bản của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 2015-2016, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          - Khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.

          IV.  Nội dung bồi dưỡng:

1.     Nội dung 1: 30 tiết/năm học

- Sở giáo dục bồi dưỡng tập trung.

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Thời lượng

Đối tượng triển khai

Hình thức bồi dưỡng

Tháng 9

  • Dạy học theo thời khóa biểu linh hoạt
  • Quy định hồ sơ nhà trường
  • Chuyên đề rèn chữ, giữ vở

 

 

10 tiết

 

10 tiết

10 tiết

- BGH,TTCM

 

- BGH

 

- BGH, TTCM

 

 

Tập trung

 

 

 

 

 

 

 

          2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết

- PGD  bồi dưỡng tập trung. Nội dung bồi dường bao gồm:

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Thời lượng

Đối tượng triển khai

Hình thức bồi dưỡng

Tháng 10

- Chuyên đề 1:      “Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội theo Thông tư 30” bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp từ khối 1 đến khối 5.

 

30  tiết

TTCM, GV

Tập trung

3. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết

Mỗi giáo viên thực hiện  04 mô đun mà phòng giáo dục chỉ đạo là mô đun 12,13,14,15 để tự bồi dưỡng. Ke hoạch cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

T.gian tự học (tiết)

Tháng 10/2015

+ Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học (Mã môđun TH15)

 

- Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

- Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

 

12

 

Tháng 11/2015

+ Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực (Mã môđun TH14)

 

 

 

15

 Tháng

12/2015

+ Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học  (Mã môđun TH12)

+ Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực (Mã môđun TH 13)

 

 

 

 

 

Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến

 

10

Tháng  1+2/2016

+ Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học  (Mã môđun TH12)

+ Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực (Mã môđun TH 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tháng

3-4/2016

Kiểm tra BDTX  CBQL, giáo viên

 

 

          V. Tổ chức thực hiện

          1. Ban Giám hiệu nhà trường.

          - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2016.

          - Ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

          2. Tổ chuyên môn

          - Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

          - Giám sát việc thự hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

          3. Cán bộ giáo viên

          - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

          - Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          4. Thực hiện lưu trữ hồ sơ

          a) Cá nhân:

          - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

          - Kế hoạch cá nhân;

          - Tài liệu theo từng nội dung quy định;

          - Bài viết thu hoạch;

          - Giấy chứng nhận kết quả BDTX

         b) Trường:

          -  Kế hoạch BDTX của trường

          -  Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;

          - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học Chánh Mỹ, kính trình lãnh đạo xem xét và phê duyệt.

                                                                                                                    

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT ;

- Ban giám hiệu;

- Các tổ trưởng CM; 

- Giáo viên;

- Lưu:  VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây